Formularz zgloszenia dziecka

Formularz zgłoszenia dziecka do polskiej szkoły jest do pobrania poniżej w formacie PDF.

Regulamin Szkoły Polskiej przy PMK w Wiesbaden

Rodzice wypełniając zgłoszenie dziecka do szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującym regulaminem szkoły dołączonym do formularza zgłoszenia dziecka..

Organizacja roku szkolnego

Zajęcia lekcyjne dla każdego z poziomów realizowane są w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, w godzinach popołudniowych, w terminach określonych w planie zajęć. Organizacja roku szkolnego odpowiada obowiązującemu w Hesji terminarzowi ferii i dni wolnych. Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie w wypadkach losowych, jak np. choroba nauczyciela.

Świadectwa szkolne

W przyjętym przez nas modelu kształcenia szkoła pełni funkcję uzupełniającą do obowiązkowego nauczania w szkołach niemieckich, to znaczy – dziecko uczące się w naszej szkole nie wypełnia obowiązku szkolnego w rozumieniu niemieckiego prawa oświatowego. Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia nauczania na poziomie danej klasy. Oceny ze świadectwa na prośbę i wniosek Rodziców mogą zostać przepisane na świadectwo niemieckie (informacja zostaje uwzględniona w dziale Wahlunterricht, zajęcia dodatkowe).