ks. dr Adam Prorok
Dyrektor Szkoły Polskiej
przy PMK w Wiesbaden

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
Mikołaj Rej

Powyższe słowa ojca literatury polskiej Mikołaja Reja wybraliśmy jako motto Szkoły Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden. W czasach wszechobecnej łaciny Mikołaj Rej chciał udowodnić i pokazać, że Polacy mają swą odrębną kulturę, tradycję i język, którym mogą się swobodnie posługiwać w piśmiennictwie. Dziś my, mieszkający z dala od Polski, lecz przyznający się do naszych korzeni i Ojczyzny, chcemy i możemy pielęgnować nasz język, kulturę i tradycje. W tym celu przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden powołaliśmy w ramach Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana Szkołę Polską, w której odbywają się lekcje języka polskiego oraz zajęcia w grupie przedszkolnej i "zerówce".

Nasze cele i zadania

  • nauka języka polskiego w oparciu o polski system edukacyjny,
  • przekazywanie wiadomości o Polsce, jej historii i geografii,
  • krzewienie kultury i tradycji polskich,
  • wychowywanie młodego pokolenia w duchu z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,
  • sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych,
  • umacnianie poczucia więzi z Polską oraz integracja środowiska Polaków za granicą,
  • popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Program nauczania w naszej szkole odpowiada standardom nauczania określonym w "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą". Dzięki temu dzieci powracające do kraju mogą kontynuować naukę języka polskiego w Polsce. Pragniemy rozbudzać i podtrzymywać w sercach dzieci i młodzieży szacunek i miłość do mowy ojczystej oraz doskonalić biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, językiem naszych przodków.